Prawo

Upadłość i postępowanie konsumenckie

Upadłość i postępowanie konsumenckie jakże upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Prawo

Nowe prawo budowlane aktualizacja poprzez

Nowe prawo budowlane - aktualizacja poprzez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b także art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp. z o.o ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Prawo restrukturyzacyjne Zmiany przepisów

Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie przygotowanej likwidacji (Pre-pack): sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych złożenie dokumentów w trybie art 26 ust 1 lub 2 ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-26 Prawo

Prawo rodzinne czym sie zajmuje i pokrewieństwo

Prawo rodzinne czym sie zajmuje i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi ogromnie specyficzny dział prawa.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-22 Prawo

art 38b ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia

art 38b ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Dokumentacja czynności procesowych. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia również zarzutów.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-31 Prawo

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty i sprawozdania w zakresie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-28 Prawo

Gmina i Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na

Gmina i Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników prawidłowych zasad.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-28 Prawo