kadry i płace program


W artykule o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie powiązane z prowadzeniem poprzez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze przemiany w przepisach, w wyniku jakich zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników. Artykuł ta jest nieocenioną pomocą na rzecz każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie. Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację kadrową. Niektóre dokumenty powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może utworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji kadrowej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem usztywnić uprawnienia pracowników. W przypadku sporu ze stosunku pracy brak właściwej dokumentacji jest okolicznością obciążającą pracodawcę. Wszelkie zaniedbania w obszarze prowadzenia akt osobowych oraz innej dokumentacji są naruszeniem praw pracowniczych. Pracodawca czyli podmiot działająca w jego imieniu, która nie prowadzi dokumentacji kadrowej, może być ukarana grzywną. Dzięki tej artykule można dowiedzieć się:? w który sposób prawidłowo przewodzić akta osobowe? kto powinien mieć regulamin pracy i wynagradzania również w jaki sposób je stworzyć? w jaki sposób wypełnić świadectwo pracy po zmianach od czerwca ? w jaki sposób dokumentować przebieg zatrudnienia i zwolnienie pracownika. Ponadto omówiono dokumentowanie kwestii zgrupowanych z innymi aspektami zatrudnienia między innymi zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową innymi słowy badaniami profilaktycznymi pracowników. Całe peryfraza jest poparte praktycznymi wzorami dokumentów i przykładami. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów także rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców oraz delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE czyli oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie podobieństwa i różnice. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa projekt przepisów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie artykułów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, Zasada zachowania praw nabytych, Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy, Pracownicy transportu międzynarodowego, Pracownicy pracujący naraz na terenie kilku państw członkowskich, Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, Ubezpieczenia obywateli państw trzecich